Vår hållning i vägföreningsfrågan

Vår (S) hållning i den här frågan grundlades för 20 år sedan och har återupprepats ett otal gånger av oss och våra tidigare S företrädare: skötsel av offentlig infrastruktur som gator, torg och grönområden, inklusive de underliggande tekniska åtgärder som krävs i form av dagvattenhantering osv, ska i huvudsak vara inom ramen för ett kommunalt huvudmannaskap.

Av historiska skäl har vi i Vellinge kommun ett stort antal privata vägföreningar. Somliga sköts utomordentligt väl av intresserade och kunniga styrelser – dessa ska, om de så vill, få fortsätta med detta och ska på ett generöst sätt få det stöd från kommunen som de anser sig behöva.

Men många vägföreningar har ett demokratiskt underskott i form av dålig representation på årsmöten och stora svårigheter att få fungerande styrelser. Dessa ska, om de så önskar, få övergå till ett kommunalt huvudmannaskap, också under generösa villkor.

Vad gäller frågan om möjligheten för föreningar att fritt utan kostnad, få tillgång till kommunala lokaler att hålla sina föreningsmöten i, så stödjer vi detta. Ytterst är det en demokrati och folkhälsofråga – aktiva medborgare är en investering för samhällets bästa!

facebook Twitter Email